Alfred Brendel „Alfred Brendel o Music"

Zbiór esejów Alfreda Brendla. Złośliwi twierdzą, że Brendel to lepszy eseista niż pianista… Faktycznie eseje zasługują na uwagę, czasami pokazując muzykę "od środka", to jest z punktu widzenia pianisty.

Fragmenty:

Form and Psychology in Beethoven’s Piano Sonatas
I recall a statement from an English newspaper, the Daily Mail: ‘When I glimpse the backs of women’s knees, I seem to hear the first movement of Beethoven’s „Pastoral” Symphony.’ I am afraid that many comments on musical character are not much more illuminating, but less amusing.
(tłum. Przypominam sobie wypowiedź z angielskiego czasopisma, Daily Mail: ‘Kiedy przelotnie zerkam od tyłu na kobiece kolana, wydaje mi się, że słyszę pierwszą część Symfonii Pastoralnej Beethovena’. Obawiam się, że wiele komentarzy dotyczących charakteru muzyki nie jest bardziej pouczających, za to o wiele mniej zabawnych.)

Sublime in reverse
Singing, like sensuality, is hardly funny. It constitutes an area of beauty that opens itself to the comical only by means of words and comic acting.
(tłum. Śpiewanie, podobnie jak zmysłowość, z trudem może być śmieszna. Zawiera ona pole piękna, które otwiera się na komizm jedynie poprzez znaczenie słów i grę komiczną.)

Diabelli Variations
Theme. Alleged waltz
Var. 1. March: gladiator, flexing his muscles
2. Snowflakes
3. Confidence and nagging doubt
4. Learned ländler
5. Tamed goblin
6. Trill rhetorics (Demosthenes braving the surf)
7. Swivelling and stamping
8. Intermezzo (to Brahms)
9. Industrious nutcracker
10. Gigglingand neighing
11. ‘Innocente’ (Bülow)
12. Wave pattern
13. Aphorism, biting
14. Here He Cometh, the Chosen
15. Cheerful spook
16-17. Triumph
18. Precious memory, slightly faded
19. helter-skelter
20. Inner sanctum
21. Maniac and moaner
22. ‘Notte e giorno faticar’ (to Diabelli)
23. The virtuoso at boiling-point (to Cramer)
24. Pure spirit
25. ‘Teutscher’ (German dance)
26. Circles on the water
27. Juggler
28. The rage of the jumping-jack
29. ‘Stifled sighs’ (Konrad Wolff)
30. Gentle grief
31. To Bach (to Chopin)
32. To Handel
33. To Mozart; to Beethoven

(tłum. schematu Wariacji Diabellego
Temat: rzekomy walc.
Wariacja 1: Marsz, gladiator pręży muskuły
2. Płatki śniegu
3. Zaufanie i dręcząca wątpliwość
4. Uczony ländler
5. Ugłaskany Goblin
16. Tryle retoryczne (Demostenes stawiający czoła morskiej pianie)
17. Obracanie się i tupanie
18. Intermezzo (dla Brahmsa)
19. Przemysłowy dziadek do orzechów
20. Chichotanie i rżenie
21. ‘Niewinna’ (Bülow)
22. Wzorce fal
23. Aforyzm, uszczypliwość
24. Tu przybył On, Wybrany
25. Wesoły strach
16-17. Triumf
18. Cenna pamięć, nieco zanikająca
19. Zjeżdżalnia
20. Wewnętrzna świętość
21. Maniak i krzykacz
22. ‘Notte e giorno faticar’ (dla Diabellego)
23. Wirtuoz w temperaturze wrzenia (dla Cramera)
24. Czysty duch
25. ‘Teutscher’ (niemiecki taniec)
26. Koła na wodzie
27. Żongler
28. Wściekłość skaczącego Jacka (uwaga: Skaczący Jacek – Juming jack – to rodzaj zabawki)
29. ‘Stłumione westchnienia’ (Konrad Wolff)
30. Łagodny żal
31. Dla Bacha (dla Chopina)
32. Dla Handel
33. Dla Mozart; dla Beethoven
)

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License